Algemene Voorwaarden

 • De websites www.fxprospect.com en www.fxprospect.nl (hierna: “FX Prospect”) worden beheerd door Simon Knappstein (hierna: “SK”). Bij het bezoeken van FX Prospect verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
 • Artikel 1: Doel.
  FX Prospect is een onafhankelijk research platform dat professionele marktpartijen zo objectief mogelijk tracht te informeren over valuta verwachtingen aan de hand van macro-economie en research producten zoals visies, rapporten en modellen. Naast informatie van de redactie, biedt FX Prospect ook de aanbieders van valuta research de mogelijkheid om hun visie en expertise via deze website met professionele marktpartijen te delen.
 • Artikel 2: Gebruik.
  Het is niet toegestaan FX Prospect, alsmede  de daarop geplaatste informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van SK. Ook is het niet toegestaan naar FX Prospect of delen daarvan te hyper-linken of te deep-linken zonder toestemming van SK.
 • Artikel 3: Geen beleggingsadvies.
  De informatie op FX Prospect is bestemd voor algemeen gebruik en heeft uitdrukkelijk niet tot doel te gelden als leidraad bij beleggingsbeslissingen. FX Prospect bevat géén beleggingsadviezen en/of aanbevelingen tot aankoop of verkoop van valuta. De  informatie op FX Prospect kan en mag dan ook niet als zodanig worden gekwalificeerd.
 • Artikel 4: Intellectueel eigendom.
  Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake op FX Prospect geplaatste content, berusten uitsluitend bij SK en/of partijen die hebben ingestemd met plaatsing van de content op FX Prospect. Onder content wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten, audio visuele opnamen, grafische elementen en software. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SK  content van FX Prospect openbaar te maken, te verveelvoudigen, te kopiëren, te reproduceren, in licentie te geven of te verkopen of aan een derde beschikbaar te stellen. Voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden verzocht via het e-mailadres: info@fxprospect.com
 • Artikel 5: Uitsluiting aansprakelijkheid.
  Het plaatsen van informatie op FX Prospect gebeurt onder verantwoordelijkheid van SK. SK spant zich daarbij in om ervoor te zorgen dat de door externe bronnen aangeleverde informatie, zo spoedig mogelijk op FX Prospect wordt geplaatst. Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van FX Prospect kan SK niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud die op FX Prospect zijn geplaatst. SK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FX Prospect of de (on)bereikbaarheid ervan.
  Op FX Prospect kunt u advertenties en links naar andere websites aantreffen. SK heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van de advertenties en websites waarnaar wordt gelinkt. SK is daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van de betreffende advertenties en die websites waarnaar wordt gelinkt.
  Persoonlijke gegevens (zoals naam en e-mailadres) die u op de website invult, worden eigendom van SK en zullen uitsluitend voor marketingdoeleinden door SK zelf gebruikt worden. Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande toestemming onder voorwaarden ter beschikking worden gesteld aan derden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingacties en onderzoek van SK ten behoeve van producten en diensten van FX Prospect en of SK.
  Op FX Prospect kunt u links naar andere websites aantreffen. SK is niet aansprakelijk voor de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons) gegevens die u op diezelfde website registreert. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden , voor zover aanwezig, van de website die u bezoekt.
  Op FX Prospect wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor FX Prospect mogelijk maakt om bepaalde login-informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen, maar identificeren slechts computers. FX Prospect is niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies van derden (bijvoorbeeld adverteerders) via FX Prospect.
  Mocht ondanks het in dit artikel voorafgaand bepaalde, toch aansprakelijkheid van SK komen vast te staan, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 125,- euro.
 • Artikel 6: Overig.
  De informatie op FX Prospect wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SK behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  SK behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  Vragen, opmerkingen of klachten over (het gebruik van) FX Prospect kunt u zenden naar het e-mailadres: info@fxprospect.com
  Op een eventueel gerezen geschil tussen de bezoeker van FX Prospect en SK is Nederlands recht van toepassing.